کانال تلگرام ورزش و سلامتی

کانال تلگرام ورزش و سلامتی

کانال تلگرام 
  ورزش و سلامتی

اطلاعات و توصیه های ورزشی.................ارسال مطالب و عکس ورزشی از خودتانو باشگاههای ورزشی جهت ارایه در کانال با نام خودتان@sultan55558

تعداد تقریبی اعضای کانال : 33

نمودار تغییرات اعضای کانال:ارسال نظردر صورتی که تصویر را به درستی نمی بینید ، یک بار روی آن کلیک کنید تا تصویر جدیدی ظاهر شود

کانالهای اختصاصی