ثبت کانال بیسفون جدید

امکانات ویژه رایگان
نمایش عکس، تعداد اعضا و امتیاز کانال بیسفون
نمایش توضیحات اولیه کانال بیسفون
نمایش اطلاعات تکمیلی(لینک join chat ،ایمیل، تلفن، وبسایت و آدرس)
نمایش در تمامی صفحات کانال های بیسفون انتخابی
نمایش در صفحات کانال های بیسفون دسته بندی مرتبط انتخابی
نمایش در ابتدای دسته بندی ها
نمایش در ابتدای نتایج هر جستجوی کانال بیسفون
امکان ویرایش اطلاعات کانال بیسفون
امکان آپدیت فوری کانال از سرور اصلی
نوع ثبت خود را انتخاب کنید ثبت ویژه ثبت رایگان