کانال بیسفون طنز ختی متی

کانال بیسفون طنز ختی متی

طنز و سرگرمی سالم طنزهای سیاسی کانال به معنی توهین یا جانبداری از جناحی خاص نیست و جهت فکاهی می باشد

تعداد تقریبی اعضای کانال : 100ارسال نظردر صورتی که تصویر را به درستی نمی بینید ، یک بار روی آن کلیک کنید تا تصویر جدیدی ظاهر شود